Impresum

Autorské práva a právo duševného vlastníctva ku všetkým umeleckým dielam, grafike, textom, ochranným známkam, logám, ako aj k ostatnému obsahu prístupnému na stránke (v ďalšom: Obsah) sú vlastníctvom združenia Móricz Kft., alebo ich združenie Móricz Kft. používa na základe súhlasu.

Návštevník stránky môže pre svoje osobné využitie kopírovať ktorúkoľvek časť obsahu stránky do svojho počítača, je však zakázané použitie na stránke dostupného Obsahu v inom diele, vrátane vlastnej webovej stránky návštevníka, ako aj využitie Obsahu pre verejné a obchodné účely. Znamená to, že bez nášho súhlasu nie je povolené použitie žiadnej časti stránky. Znamená to aj, že Móricz Kft. si vyhradil všetky práva a právne nároky týkajúce sa obsahu, vrátane všetkých stiahnuteľných softverov a kódov, všetkých softverom vygenerovaných alebo sa v ňom nachádzajúcich obrazov a všetkých súvisiacich údajov. Je zakázané kopírovanie horeuvedených, ich rozmnožovanie, sťahovanie, odovzávanie, rozširovanie, opätovné prekladanie, selekcia, ako aj ich akýkoľvek iným spôsobom realizované úpravy.

Je zakázané odstraňovať a meniť informácie o autorských právach, ochranných známkach a iných označeniach týkajúcich sa Obsahu. Zriadenie linku na našu webovú stránku je dovolené, nie je však dovolené používanie Obsahu na vlastnej stránke.