Ochrana údajov

Neuchovávame a ďalším osobám neposkytujeme žiadne údaje, ktoré nám ich vlastník akýmkoľvek spôsobom neúmyselne poskytol.

Údaje dôverného chrakteru, ktoré nám boli cieľavedome odovzdané využijeme iba na ten účel, pre ktorý nám boli poskytnuté (napr. štatistika). Tieto údaje nikdy a za žiadnych okolností neposkytujeme ďalším osobám pre iný spôsob využitia.

Móricz Kft. v pamäťových jednotkách svojich počítačov prístupných z verejnej siete, vybavených sofverovou ochranou, neukladá žiadne také údaje, ktoré neboli ich vlastníkmi poskytnuté na verejné využitie.

Údaje dôverného charakteru zverené združeniu Móricz Kft. sú chránené všetkými možnými spôsobmi pred únikom do nepovolaných rúk a zneužitím.